กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายธนเดช ศุภสิริมงคล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิรี ประสงค์สุข

นางสาวกมลลักษณ์ เกษมุล

นางสาวพรรษมล ภิรมย์ศรี

นางสาวสวรักษ์ เพ็งอุดม

นายเสน่ห์ สมตัว

นางสาวศิริกาญจน์ บุญญาพิจิตร์

นางสาวพรรธิวา บุตรน้ำเพชร

นางสาวเจนจิรา เพชรล้วน

นางสาวสุนันทา สุภาพจริตกุล

นายภาณุวัฒน์ ยาอุด

นายอิทธิพัทธ์ พรลภัสจิรัชยา

นางสาววัชราภรณ์ ทรงคาศรี

นายณัฐศักดิ์ แก้วปราณี

Mr. Reyes Maximo JR Ochinang

Miss Siona Ndip Ako

Miss Su Myat Myat Phone

Mr. Israel Anayochukwu Nnorom

Miss Maricel Cabacungan Piol

Miss Li Simin

นางสาวศรีสราลัย พรมทัตร์

นางสาวภักดิ์พร้อม เวชประสิทธิ์