กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายธนเดช ศุภสิริมงคล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษราภา ตรีสกุล

นางสาวสิรี ประสงค์สุข

นางสาวกมลลักษณ์ เกษมุล

นางสาวพรรษมล ภิรมย์ศรี

นางสาวสวรักษ์ เพ็งอุดม

นายเสน่ห์ สมตัว

นางสาวศิริกาญจน์ บุญญาพิจิตร์

นางสาวพรรธิวา บุตรน้ำเพชร

นางสาวเพ็ญพิไล มิตรานนท์
ครูจ้างญี่ปุ่น

นายณรงค์ฤทธิ์ โลกคำลือ

นางสาวเจนจิรา เพชรล้วน

นางสาวนภัสวรรณ พิชยะบุรินทร์

นางสาวศาธนชม วณิชไชยกร

Mr.Mohammad Nayed

Mr.Mosses Orina

Mr.Canner Aydogan

นายพงศธร คงสัตย์
พนักงานราชการ

นางสาวสุนันทา สุภาพจริตกุล