คณะผู้บริหาร

นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุรีรัตน์ กองขันท์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิษฎา พิมพรม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายจารุกิตติ์ สิทธิยานนท์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ