ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     

    ประวัติโรงเรียนวัดพุทธบูชา    

      โรงเรียนวัดพุทธบูชา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในรูปแบบโรงเรียนสหศึกษา
ตั้งขึ้นตามประกาศของ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๖ สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

 

     ชุมชนชาวบางมด ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นต้นมาได้ขยายตัวและมีการเพิ่มของ ประชากรซึ่งเป็นเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนมากขึ้นตามลำดับ ได้พยายาม ส่งเสียบุตรหลานของตนให้ได้รับการศึกษา แต่สถานศึกษาโดยเฉพาะระดับ มัธยมศึกษา ในย่านนี้ยังไม่มี  ที่มีอยู่ก็ไกลเกินที่จะเดินทางไปเล่าเรียนและเสีย ค่าใช้จ่ายมาก
 

    ท่านพระครูวินัยสารสุภัทร เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาในขณะนั้น (ต่อมาได้รับ พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระพุทธวิริยากร (เพิ่ม กต.ปุญโญ)) ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนในการสร้างวัดพุทธ บูชาให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวบางมด ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะให้บุตร หลานในท้องถิ่นได้ศึกษาเล่าเรียน ในสถาบันการศึกษาที่ใกล้บ้านและสร้างความ เจริญให้กับท้องถิ่นจึงได้ร่วมกับประชาชน จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายบริเวณวัดพุทธบูชา เพิ่มขึ้นอีก ๘ ไร่ โดยมุ่งหมาย ที่จะให้เป็นสถานศึกษาสำหรับเยาวชน ท่านได้ ติดต่อประสานงานกับทางราชการ ในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิ่มเติมจาก โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ที่มีอยู่แล้วและทางราชการโดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นบนที่ดินที่ วัดบริจาค เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๖ ให้ชื่อว่า “โรงเรียนพุทธบูชาวิทยาคม”  เป็นโรงเรียนสหศึกษา    เปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาสายสามัญ โดยเปิดเรียน ครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๖ มีนักเรียน ๗๗ คน มีครู ๔ คน และมีนาย อินทร์ วงศ์สมบูรณ์  เป็นครูใหญ่ในระยะเริ่มแรกนี้โรงเรียนต้องอาศัยโรงเรียน ประถมสามัญวัดพุทธบูชาและศาลาวัดเป็นที่เรียน
 

         ต่อมาท่านเจ้าอาวาสได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๖ ห้องเรียนให้อีกเพื่อ รองรับกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ทาง โรงเรียนจึงได้รับเงินประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้สร้างอาคารเรียนเป็น ตึก ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียนและได้ย้ายเข้าไปอยู่ในอาคารหลังใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และในปีเดียวกันนี้ก็ได้ยุบรวบรวมโรงเรียนประถมสามัญวัดพุทธบูชา กับโรงเรียนพุทธบูชาวิทยาคมเข้าด้วยกันและได้เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาเพียงอย่างเดียว  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗    โรงเรียนพุทธบูชา วิทยาคมได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดพุทธบูชา ” และมีจำนวนนักเรียน ครูอาจารย์ตลอดจนอาคาร อาคาร  ประกอบเพิ่มเติมมากขึ้นตามลำดับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนนอกจากจะเป็เยาวชนในท้องถิ่นชุมชนบาง มดแล้วยังมีมาจากที่อื่นๆ อีก เช่น ในเขตราษฎร์บูรณะ เขตจอมทอง เขต บางขุนเทียน เขตคลองสาน เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม  และจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น

        
ปัจจุบัน โรงเรียนวัดพุทธบูชามีจำนวนนักเรียนประมาณ ๑,๘๐๐ คน มีครู 
ทั้งสิ้น ๘๐ คน มีลูกจ้างประจำ ๗ คน  จัดเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่