กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกมลวรรณ แท่นมณี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวขนิษฐา ใจดี

นางจริยา ธวัชวรรณพงศ์

นางชรัญญา บุญบรรเทิง

นางพิมผกา ชนะศรี

นางสาวสุพัตรา ทองคำ

นางสาววรนาฏ ชูสง

นางสาวสุภาวดี จันสุก

นางสาววัชราภรณ์ เพลินลาภ