กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุมณา อุดม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจริยา ธวัชวรรณพงศ์

นางกมลวรรณ แท่นมณี

นางชรัญญา บุญบรรเทิง

นางพิมผกา ชนะศรี

นางสาวสุพัตรา ทองคำ

นางสาวสุภาวดี จันสุก

นายไพศาล โคกรัมย์

นางสาววัชราภรณ์ เพลินลาภ

นางสาววิชุดา แก้วแสงสี

นางสาวดวงกมล พุงไธพุง

นางสาวประคองศรี เชื้อโพหัก