กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุมณา น้อยสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกมลวรรณ แท่นมณี

นางชรัญญา บุญบรรเทิง

นางพิมผกา ชนะศรี

นางสาวสุภาวดี จันสุก

นายไพศาล โคกรัมย์

นางสาววัชราภรณ์ เพลินลาภ

นางสาววิชุดา แก้วแสงสี

นางสาวดวงกมล พุงไธสง

นางสาวประคองศรี เชื้อโพหัก

นางสาวชุติภา พุทธา