สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อ

พ.บ.
 

ตราประจำโรงเรียน 

พ.บ.  ในเรือนแก้ว

เรือนแก้ว  เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธชินราชจำลองในพระอุโบสถวัดพุทธบูชา เป็นส่วนที่เรียกว่าประเภทมณฑล 
อันแสดงถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานของพระพุทธองค์ การนำเรือนแก้วมาเป็นตราประจำโรงเรียน มีเหตุผล  ๒  ประการ คือ 
๑. โรงเรียนชื่อโรงเรียนวัดพุทธบูชา จึงควรใช้สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา   ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของเรือนแก้วที่แสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้ มีความประพฤติดี ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจกิเลส 
๒. โรงเรียนมีจุดประสงค์ที่จะอบรมบ่มนิสัยนักเรียน  ทั้งด้านปัญญาและความประพฤติ