วิสัยทัศน์ /พันธกิจของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นสากล  ในศตวรรษที่ 21  ตามแนววิถีพุทธ

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี  ตามแนววิถีพุทธ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  มีความสามารถในการคิด  และมีทักษะชีวิต  ตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นสากล ตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
 1. ส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมมือกับชุมชน  เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์อย่างยั่งยืน
 3. พัฒนาระบบและขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐานสากล

 

ค่านิยม

      W       =        World class (ความเป็นสากล)
      A       =        Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์)
        T        =        Teamwork (การทำงานเป็นทีม)
  P        =        Public mind (จิตสาธารณะ)
U       =             Unity  (ความเป็นหนึ่ง)
T        =        Technology (เทคโนโลยี)


 สมรรถนะหลักของโรงเรียน

 1. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 2. บุคลากรสามารถทำงานเป็นทีม โดยมุ่งเน้นความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
 3. ปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์อย่างยั่งยืนให้กับนักเรียน

 เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนเป็นคนดี  ตามแนววิถีพุทธ
 2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  มีความสามารถในการคิด  และมีทักษะชีวิต  ตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 3. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นสากล ตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 1. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมมือกับชุมชน  เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 1. ผู้เรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์อย่างยั่งยืน
 2. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐานสากล