กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววรรณนภา อัสสะกระวิน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางขวัญใจ เพชรกล้า

นางชัชมน เติมพรชัย

นางสาวจรรยา แซ่อึ้ง

นางสาวภัทรานิษฐ์ ชนะภูมิ

นายเพทาย ทองสุข

นางสาวสุพรรณี หมุนรอด

นางสาวมนตรา พึ่งไพศาล

นางสาวพิศมัย คำนนท์

นายวัชรพงศ์ ราชกรม

นางสาวสุวรรณมาลี ศรีสมบัติ

นางสาวศริญญา จำเริญใหญ่

นางสาวธันยพร เนียมจันทร์

นายธนพัฒน์ สงวนให้

นายปราชญ์กิตติ หมายเจริญ

นางสาวเปรมฤดี สัตนาโค

นายกนก สมดี