กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเพทาย ทองสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชัชมน เติมพรชัย

นางสาวจรรยา แซ่อึ้ง

นางขวัญใจ เพชรกล้า

นางสุพรรณี ชูรักษ์

นางสาวมนตรา พึ่งไพศาล

นางสาวพิศมัย คำนนท์

นายวัชรพงศ์ ราชกรม

นางสาวนภสร ศรีสมบัติ

นางสาวศริญญา จำเริญใหญ่

นางสาวธันยพร เนียมจันทร์

นายธนพัฒน์ สงวนให้

นายปราชญ์กิตติ หมายเจริญ

นายกนก สมดี

นายเจษฎาพร ใจเมือง

นางสาวธันยพร ฉวีพูนเพิ่มสิน

นายชัชชัย แสงโรจน์กิตติคุณ

นางสาวทัศนีย์ นิภากรพันธ์

นายวีระยุทธ อุปเนตร

นายทิวากร ประชาโรจน์