กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอนุพงศ์ นากรักษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต. นเรศ เล็กสราวุธ

นางสาวอรุณรัตน์ คงอยู่

นางสาวปรียา บุญเขียน

นายอนันตชา วัฒนเศรษฐ

นายสุวิกรม โรจนชูศรี

นายปรมินทร์ ศิริวัฒนโกวิท