กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวันเพ็ญ วงศ์พัชราภรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาว รุ่งนภา ปลาบู่ทอง

นาง ยูงทอง กรณีย์

นางสาว รตินันท์ เพชรแท้

นางสาว สุทธิพร สอิ้งแก้ว

นางสาว พรศิริ ไทยยากรณ์

นางสาว อัยรา ไกรสิงห์

นางสาว สายสุณีย์ ตะเภาทอง