กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรตินันท์ เพชรแท้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรุ่งนภา ปลาบู่ทอง

นางสาวสุทธิพร สอิ้งแก้ว

นางสาวพรศิริ ไทยยากรณ์

นางสาวอัยรา ไกรสิงห์

นางสาวสายสุณีย์ ตะเภาทอง

นางสาวสุจิตรา เรืองยิ่ง

นางสาวมยุรฉัตร กลิ่นผึ้ง

นางสาวพรพิมล ดำดัด

นางสาวทิพย์วรรณ บัวพล

นางสาวพรปวีณ์ กระแจะจันทร์