กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวภาวิณี สุขประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายโอฬาร โชติวุฑฒากร

นางสาวปิยะฤดี พรมใย

นางสาววรรณา ชนชนะชัย

นางสาวทัศนีย์ แสงเสงี่ยม

นางสาววรัญญา พวงศรี

นางสาวอรนิภา มะลิสา

นายอัจฉริยะ ม่วงจร

นายขณิต พันธ์ทุม