กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชนะ กลิ่นเมือง

นายโอฬาร โชติวุฑฒากร

นางสาวปิยะฤดี พรมใย

นางสาววรรณา ชนชนะชัย

นางสาวภาวิณี สุขประเสริฐ

นางสาวอรนิภา มะลิสา