เจ้าหน้าที่สำนักงาน/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างทั่่วไป

นางสาวดวงกมล โต๊ะสิงห์

นายพงษ์สวัสดิ์ ภูขันซ้าย

นายสมัย เพชรวิชัย

นายสงัด ดวงพรม

นายกิตติ เรืองศิริ

นายมานะ เนียมประเสริฐ

นายอำนวย ศรีลัดดา

นางสมัย ยิ่งยวด

นายสุวิทย์ ตรีพิธพรรณ

นางอรุณี ณัฐิกาวรภา