ปรัชญาของโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

 

" ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ "

(คำอ่าน : ทันโต เสฏโฐ มะนุสเสสุ)

ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ได้รับการฝึกดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุด