กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชนนี ทิพย์วัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวิภารัตน์ อุปเนตร

นางสาวหัสดาภรณ์ ภูมิผักแว่น

นายศศิวัฒน์ ชนาวุฒิเจริญรัฐ

นายอธิการ พูลฉนวน

นางสาวญาณิศา อัศวพัฒน์วาณิชย์