กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเจษฏาพร ใจเมือง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางช่อผกา กลัดสำเนียง

นายชิตนนท์ นุ่มนวล

นางสาวรัจชริญา เสริมศรี

นางสาวธันยพร ฉวีพูนเพิ่มสิน

นางสาวชนนี ทิพย์วัฒน์

นางวิภารัตน์ อุปเนตร

นางสาวชณม์กานต์ พร้อมพิมพ์

นางสาวหัสดาภรณ์ ภูมิผักแว่น

นางสาววารินทร์ แก้วมณี

นางสาวทัศนีย์ นิภากรพันธ์

นายชัชชัย แสงโรจน์กิตติคุณ