ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
 
รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียน 
 
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร (รับได้ในวันสมัคร) จำนวน 1 ชุด
2. หลักฐานการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปพ.7 หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า ฉบับจริงพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (นำฉบับจริงมาแสดง)
4. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 
ติดต่อที่กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 02-426-3441 ต่อ 129
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2566,09:46   อ่าน 147 ครั้ง