ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ดำเนินกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง62 Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 492
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 106.69 KB 520
งานวิชาการ
แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 57.33 KB 404
แบบประเมินสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41.98 KB 396
หน้าปกรายงานรวม 407
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 408
โครงร่างงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 401
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 252.38 KB 410
แบบประเมินการผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 37.79 KB 404
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 241.01 KB 416
เอกสารประเมิน ว.21 600
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 3004
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.87 KB 527
บันทึกข้อความข้อจัดกิจกรรมตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.18 KB 543