ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ดำเนินกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง62 Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 143
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 106.69 KB 174
งานวิชาการ
แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 57.33 KB 55
แบบประเมินสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41.98 KB 51
หน้าปกรายงานรวม 60
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 59
โครงร่างงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 52
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 252.38 KB 49
แบบประเมินการผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 37.79 KB 55
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 241.01 KB 62
เอกสารประเมิน ว.21 246
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 907
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.87 KB 175
บันทึกข้อความข้อจัดกิจกรรมตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.18 KB 180