วิสัยทัศน์ /พันธกิจของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นสากล ตามแนววิถีพุทธ (ซื่อสัตย์รับผิดชอบเสียสละ)

พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เป็นคนดี ตามแนววิถีพุทธ 
2. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีความสามารถใน การคิด และมีทักษะชีวิต ตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ครูเป็นคนดีและมีความสามารถตามวิชาชีพ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการศึกษาตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาและสนับสนุนการจัดหาแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีส่วนร่วมและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกัน แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 
10. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อนำไปสู่ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (ความสามารถด้านภาษาสำคัญของโลก) 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
13. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกัน แก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นคนดีตามแนววิถีพุทธ 
2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีความสามารถใน การคิด และมีทักษะชีวิตตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. ครูเป็นคนดีและมีความสารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ครูมีความสามารถในการจัดการศึกษาตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล 
6. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
7. สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
8. สถานศึกษามีส่วนร่วมและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย 
9. ผู้เรียนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดพุทธบูชา 
10. สถานศึกษามีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
11. ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กำหนด 
12. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านวิชาการร่วมกับสถานศึกษาอื่น 
13. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน